El paper de les regions en el desenvolupament de les polítiques d’innovació és, cada vegada més, irrenunciable. Les estratègies d’especialització intel·ligent S3 són el marc de les polítiques d’R+D+I i l’eina de les regions per a aplicar al territori l’agenda políticade la Unió Europea, inclòs el Pacte Verd Europeu. A més, són condició habilitant per a optar als Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER) associats a l’objectiu 1,‘una Europa més intel·ligent’, per al període 2021-2027.

L’S3 té encara reptes pendents. Per exemple, una major cooperació interregional; una major participació de les regions en la presa de decisions; l’orientació cap a la resiliència regional mitjançant la innovació després de la COVID-19, i la integració dels principis d’igualtat i no discriminació i la perspectiva de gènere com a factors enfortidors de la innovació i la cohesió social.

Amb tot, l’S3 és un avantatge competitiu de les regions, ja que potencia les seues fortaleses i oportunitats, i cal que s’implemente en tots els nivells territorials, incloses les ciutats, per a ser una palanca per a la sostenibilitat ambiental, econòmica i social per mitjà de la innovació.